คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์

Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

แนะนำคณะครุศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.ปัญญา สุนันตา
ประธานหลักสูตร

ผศ. สุพจน์ แก้วไพฑูรย์

อาจารย์สุมณเฑียร แก่นมณี

อาจารย์สายพิน รุ่งวัฒนะกิจ

ดร.นพรัตน์ รัตนวงศ์

เมนูบริการสื่อสาร
ข่าวสารเกี่ยวกับสาขา
โพสต์ล่าสุด

ใส่ความเห็น

Back to top button