ผู้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สายปฏิบัติการวิชาชีพ ตำแหน่งชำนาญการ

ที่ชื่อ/ฉายา/นามสกุลประเภทตำแหน่งตำแหน่งในสายงานคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูงอำนวยการผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน/นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการที่ ๒๕๒/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
นายธีรวัฒน์ ผัดผ่องอำนวยการผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร/นักวิชาการพัสดุชำนาญการที่ ๙๓๕/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
นายกริช อินเต็มปฏิบัติการวิชาชีพผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ/นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการที่ ๙๓๒/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
นายมงคล มานพกวีปฏิบัติการวิชาชีพนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการที่ ๙๓๑/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
นางสาวพิราวรรณ จักร์คำปฏิบัติการวิชาชีพนักวิชาการศึกษา ชำนาญการที่ ๑๓๒/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
พระอธิการศักดิ์ดา ฉนฺทโก,ดร.ปฏิบัติการวิชาชีพนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการที่ ๑๖๐/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
Back to top button