คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ฟองคำ
ประธานหลักสูตร

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร.

พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ,ดร.

ดร.ดำเนิน หมายดี

อาจารย์อภิชา สุขจีน

เมนูบริการสื่อสาร
ข่าวสารเกี่ยวกับสาขา
โพสต์ล่าสุด

ใส่ความเห็น

Back to top button