ผู้บริหาร วิทยาเขตแพร่

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร)

ประธานสภาวิทยาเขตแพร่
Show Details

พระราชเขมากร,รศ.ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่
Show Details

ผู้ช่วยอธิการบดี ส่วนวิทยาเขตแพร่

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์,ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
Show Details

นายสุขุม กันกา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
Show Details

ผศ.ดร.ธาดา เจริญกุศล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Show Details

ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Show Details

ผู้บริหารสำนักงานวิทยาเขตแพร่

พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร.

ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตแพร่
Show Details

นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร/นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Show Details

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูง

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน/นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
Show Details

ผู้บริหารสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์แพร่

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
Show Details

ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงศ

ผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาลัย
Show Details

ผู้บริหารสำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิขทยาเขตแพร่

ระดับปริญญาเอก ที่เข้าศึกษา พ.ศ. 2558 สาขาวิชา พระพุทธศาสนา คณะ พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประเทศ ไทย ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561

นายกริช อินเต็ม

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ / นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
Back to top button