สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM ๑๐๐ MHz

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM ๑๐๐ MHz

สถานที่ตั้งปัจจุบัน

อาคารหอประขุมนวมิทราชูทิศโกศัยนคร ชั้นล่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๕๔๖๔-๖๕๘๕,๐-๕๔๖๔-๖๒๗๓
  • ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและคุณครู หรือผู้สนใจ เข้าร่วม ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับประชาชนทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM รหัสห้อง : 7395599404)

อดินันท์ สุวรรณรัตน์ ส.ค. 17, 2564

พระมหาสิทธิชัย,ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตแพร่ รวมประชุมเสนอแผนโซนเหนือ

Kittiphun Ruttanakorn มี.ค. 25, 2564

พระมหาสิทธิชัย,ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตแพร่เปิดโครงการสอนธรรมศึกษานิสิตคฤหัสถ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

Kittiphun Ruttanakorn มี.ค. 05, 2564

พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร. วิทยาเขตแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีประเพณีอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานและสืบชะตาธัมม์ ณ วัดเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่

Kittiphun Ruttanakorn ก.พ. 25, 2564

ผังรายการ

ผังองค์กร

Back to top button