ข้อมูลบุคลากร มจร วิทยาเขตแพร่

ลำดับรูปถ่ายประจำตัวชื่อ/ฉายานามสกุลตำแหน่งวิชาการเลขประจำตำแหน่งบุคลากรตำแหน่งตำแหน่ง_บริหารวุฒิการศึกษาสูงสุดคณะสาขาชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลภาษาอังกฤษMcu Mailเบอร์โทรศัพท์
1พระราชเขมากร,ผศ.ดรพระราชเขมากรรศ.ดร.1331001สายวิชาการ ประจำอาจารย์รองอธิการบดี วิทยาเขตแพร่ป.ธ.๙., Ph.D.prayuddhawonprayuddha.won@mcu.ac.th089-854-6544
2พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ดรพระครูสุนทรธรรมนิทัศน์ผศ.ดร.1331006สายวิชาการ ประจำอาจารย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่Ph.D.chalermbangchalerm.bang@mcu.ac.th082-029-8286
3พระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิพระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิดร.1312005สายวิชาการ ประจำอาจารย์ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่พธ.ด.sitichaipansitichai.pan@mcu.ac.th086-192-3286
4นายสุพจน์ แก้วไพฑูรย์_0สุพจน์แก้วไพฑูรย์ผศ.1331019สายวิชาการ ประจำอาจารย์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตM.Asupotkaewsupot.kaew@mcu.ac.th081-727-0069
5ดร.สมจิต ขอนวงศ์สมจิตขอนวงค์ผศ.ดร.1331013สายวิชาการ ประจำอาจารย์ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยPh.D.somjitkonsomjit.kon@mcu.ac.th091-856-9145
6พระครูสังฆรักษ์บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ,ดรพระครูโสภณกิตติบัณฑิตผศ.ดร.1331008สายวิชาการ ประจำอาจารย์Ph.D.boonsermsriboonserm.sri@mcu.ac.th098-556-9351
7พระมหาสิมรัตน์ สิริธมฺโม,ดรพระครูปริยัติวรากรผศ.ดร.1331007สายวิชาการ ประจำอาจารย์Ph.D.simratbunsimrat.bun@mcu.ac.th089-634-9324
8ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม _1นวัชโรจน์อินเต็มผศ.ดร.1331012สายวิชาการ ประจำอาจารย์กศ.ม.nawatrotintnawatrot.int@mcu.ac.th089-635-5624
9ผศ.รวีโรจน์ ศรีคำภารวีโรจน์ศรีคำภารศ.ดร.1331011สายวิชาการ ประจำอาจารย์กศ.ม.raweerosesriraweerose.sri@mcu.ac.th081-796-2930
10ดร_0.อรอนงค์ วูวงศ์อรอนงค์วูวงศ์ผศ.ดร.1331010สายวิชาการ ประจำอาจารย์Ph.D.onanongwooonanong.woo@mcu.ac.th088-293-4841
11ดร.สายัณห์ อินนันใจสายัณห์อินนันใจผศ.ดร.1331009สายวิชาการ ประจำอาจารย์Ph.D.sayaninnsayan.inn@mcu.ac.th087-804-9495
12ผศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภาฉวีวรรณสุวรรณาภารศ.1331017สายวิชาการ ประจำอาจารย์รป.ม.ChaweewansuwChaweewan.suw@mcu.ac.th086-421-6797
13ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์ชลธิชาจิรภัคพงศ์ผศ.1331018สายวิชาการ ประจำอาจารย์ศษ.ม.chonthichajirchonthicha.jir@mcu.ac.th089-637-3983
14นายเกรียงศักดิ์ ฟองคำ_0เกรียงศักดิ์ฟองคำผศ.ดร.1331016สายวิชาการ ประจำอาจารย์M.A.kriengsakfongkriengsak.fong@mcu.ac.th086-420-0665
15นายปัญญา สุนันตาปัญญาสุนันตาผศ.1331005สายวิชาการ ประจำอาจารย์M.A,panyasunpanya.sun@mcu.ac.th062-186-4241
16รูปบุคลากร วส_210719_6พระอนุสรณ์กิตฺติวณฺโณดร.1331003สายวิชาการ ประจำอาจารย์พธ.ด.anusornruaanusorn.rua@mcu.ac.th062-246-4535
17LINE_ALBUM_742022_๒๒๐๔๐๗พรหมเรศแก้วโมลาผศ.ดร.1331004สายวิชาการ ประจำอาจารย์พธ.ด.promareskeapromares.kea@mcu.ac.th081-469-3966
18104179ธาดาเจริญกุศลผศ.ดร.1437003สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการพธ.ด.thadachathada.cha@mcu.ac.th961144229
19นายสุขุม กันกานายสุขุมกันกา1000001สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปรป.ม.sukhumkunsukhum.kun@mcu.ac.th081-672-2657
20testพูนทรัพย์เกตุวีระพงศ์รศ.1437009สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์กศ.ม.phoonsarpketphoonsarp.ket@mcu.ac.th081-882-6918
21LINE_ALBUM_รูปบุคลากร วส_๒๒๐๔๐๘_0พระศักดิธัชสํวโรดร.1437005สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์พธ.ด.SakdithatsangSakdithat.sang@mcu.ac.th061-268-9252
22นายอภิชาสุขจีน1437006สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์พธ.ม.aphichasukaphicha.suk@mcu.ac.th061-282-9426
23นายปุณญาวีย์ มงคลพิพัฒน์พรนายปุญยวีร์มงคลพิพัฒน์พรดร.1437010สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์ศษ.ม.punyaveemongpunyavee.mong@mcu.ac.th088-254-9953
24รูปบุคลากร วส_210719_3นางสาวนพรัตน์รัตนวงศ์1437012สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์ค.ม.nopparatratnopparat.rat@mcu.ac.th084-804-6175
25รูปบุคลากร วส_210719_1นายดำเนินหมายดีดร.1437002สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์พธ.ด.dumnernmaidumnern.mai@mcu.ac.th086-915-8925
26รูปบุคลากร วส_210720_9นางสุมณเฑียรแก่นมณี1437013สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์กศ.ม.sumonthienGANMANEEsumonthien.gan@mcu.ac.th
27นางสายพินรุ่งวัฒนกิจ1437011สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์ค.ม.saipinrungsaipin.rung@mcu.ac.th085-694-6832
28นายศรศักดิ์อินทะกันฑ์1437017สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์น.ม.sonrasakintsonrasak.int@mcu.ac.th081-961-3075
29นายอุเทนสุขทั่วญาติ1437014สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์น.ม.uthensukuthen.suk@mcu.ac.th089-755-7335
30นายณัฏภณกุลนพฤกษ์1437016สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์น.ม.nutthaphonkulnutthaphon.kul@mcu.ac.th089-488-2914
31นางสาวพัชราภรณ์ห่อตระกูล1437018สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์วท.ม.patcharapornhotpatcharaporn.hot@mcu.ac.th081-867-6615
33รูปบุคลากร วส_210803_1นางสาวพรสวรรค์สุขไมตรี1437007สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์ร.ม.ponsavonsukmaitriponsavon.suk@mcu.ac.th093-3280523
34นางสาวสุพิชญากันกา1437008สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์นม.SupitchayakunSupitchaya.kun@mcu.ac.th088-281-2728
3516527นายธนนันท์คุ้มถิ่นแก้ว1437001สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์ร.ม.ThananankumThananan.kum@mcu.ac.th083-952-1386
36รูปบุคลากร วส_210803เขมิกาวริทธิ์วุฒิกุลดร.1437020สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์ปร.ด.khemikavarkhemika.var@mcu.ac.th084-047-1834
37รูปบุคลากร วส_210803_0นายกิตติศักดิ์วิมล1437021สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์ร.ม.kittisakwimkittisak.wim@mcu.ac.th081-567-8646
38นายณรงค์เชื้อบัวเย็น1437015สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์Narong.Chu@mcu.ac.th093-295-1419
39รูปภาพ2พระมหาธงชัยพิชัย1437019สายวิชาการ อัตราจ้างอาจารย์thongchai.pic@mcu.ac.th091-412-4579

บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ

ลำดับรูปถ่ายประจำตัวชื่อ/ฉายาสกุลตำแหน่งวิชาการเลขประจำตำแหน่งบุคลากรตำแหน่งตำแหน่ง_บริหารวุฒิการศึกษาสูงสุดชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลภาษาอังกฤษMcu Mailเบอร์โทรศัพท์
1พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์,ดร.พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ดร.1312008สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักประชาสัมพันธ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารพธ.ด.prawetthaprawet.tha@mcu.ac.th081-883-6028
2พระปลัดปิริยะกรณ์ ชยานนฺโท,ดรพระครูสิทธิชยาภิรัตดร.1312005สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักทรัพยากรบุคคลผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่Ph.D.piriyakornsompiriyakorn.som@mcu.ac.th086-192-3286
3นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูงนางสาวฐิตารีย์วงศ์สูง1312003สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สินกศ.ม.thitareewonthitaree.won@mcu.ac.th082-191-7743
4นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัสนายธีรวัฒน์ผัดผ่อง1312004สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักวิชาการพัสดุชำนาญการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารพธ.ม.teerawatphatteerawat.phat@mcu.ac.th065-494-5956
5นายกริช อินเต็ม_0นายกริชอินเต็ม1322004สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ,พธ.ม.kritintkrit.int@mcu.ac.th080-096-3060
6นายมงคล มานพกวีนายมงคลมานพกวี1322001สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.mongkolmanmongkol.man@mcu.ac.th085-723-4441
7นางสาวพิราวรรณ สายอุดนางสาวพิราวรรณจักรคำ1322005สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.phirawanchakphirawan.chak@mcu.ac.th081-961-5491
8นายจักริน ปัญญาหาญนายจักรินปัญญาหาญ1322003สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักวิชาการการเงินและบัญชีศศ.ม.,ศษ.ม.,บธ.ม.,ร.ม.jugrenpunjugren.pun@mcu.ac.th091-074-7666
9นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงค์_0นางสาวพัฒน์นรีอัฐวงศ์1322007สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักวิชาการศึกษากศ.ม.patnareeattpatnaree.att@mcu.ac.th081-021-1543
10พระสมพงศ์ มหาปุญโญพระสมพงศ์มหาปุญฺโญ1312006สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักวิชาการศึกษารป.ม.sarabanphrae@mcu.ac.th086-195-0903
11นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง_0นายธีรวัฒน์จันทร์จำรัส1312007สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนศศ.ม.teerawatchuteerawat.chu@mcu.ac.th086-658-2602
12นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักรนางสาวธันย์ธีราธรรมจักร1313001สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกศม.,พธ.ม.thanteerathathanteera.tha@mcu.ac.th080-658-4518
13มหาฐิติพงษ์-removebg-previewพระมหาฐิติพงษ์วรทสฺสี1312002สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักจัดการงานทั่วไปรป.ม.titipongphatitipong.pha@mcu.ac.th084-612-5342
14พระศักดิ์ดา ฉนฺทโกพระอธิการศักดิ์ดาฉนฺทโกดร.1312001สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักจัดการงานทั่วไปพธ.ด.sakdasuwsakda.suw@mcu.ac.th093-136-6523
16unnamed (2)นางวลัยพรรณอินเต็ม1322006สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำบรรณารักษ์พธ.บ.walaiphunintwalaiphun.int@mcu.ac.th089-998-2937
17นายธนพล เกตุรัตน์นายธนพลเกตุรัตน์1313002สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำพนักงานขับรถพธ.บ.thanaphonketthanaphon.ket@mcu.ac.th086-431-2985
18นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลานางสาวกุณฑิกาสุคันธมาลา1322002สายปฏิบัติการวิชาชีพ ประจำนักวิชาการการเงินและบัญชีบธ.ม.kunthikasukkunthika.suk@mcu.ac.th087-556-6825
19พระมหาชนินทร์อธิวโร4218003สายปฏิบัติการวิชาชีพ อัตราจ้างนักวิชาการศึกษาพธ.ม.chaninligchanin.lig@mcu.ac.th081-694-4500
20LINE_ALBUM_รูปบุคลากร วส_๒๒๐๔๐๘พระวุฒิชัยขนฺติพโล4318001สายปฏิบัติการวิชาชีพ อัตราจ้างนักจัดการงานทั่วไปพธ.ม.wutthichaiyamwutthichai.yam@mcu.ac.th087-842-8744
21นางพัชรวรรณ เทพวีระพงศ์นางพัชรวรรณเทพวีระพงศ์4118001สายปฏิบัติการวิชาชีพ อัตราจ้างนักทรัพยากรบุคคลพธ.ม.patcharawanteppatcharawan.tep@mcu.ac.th096-697-8369
23รูป บุคลากร วช 63_210719นายอดินันท์สุวรรณรัตน์4218002สายปฏิบัติการวิชาชีพ อัตราจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์บธ.adinansuwadinan.suw@mcu.ac.th089-998-0202
24นายธัชชัยสมปาน4128002สายปฏิบัติการวิชาชีพ อัตราจ้างนักวิชาการพัสดุพธ.ม.ThatchaisomThatchai.som@mcu.ac.th097-313-5394
25นายเฉลิมศักดิ์ข่มอาวุธ4119001สายปฏิบัติการวิชาชีพ อัตราจ้างเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ร.บ.ChalaemsakKhoChalaemsak.Kho@mcu.ac.th061-283-8912
26นางจุฑาทิป ผัดผ่องนางจุฑาธิปผัดผ่อง4218001สายปฏิบัติการวิชาชีพ อัตราจ้างนักจัดการงานทั่วไปพธ.ม.jatatipphajatatip.pha@mcu.ac.th082-184-8948
29นางแสงหล้าดาวหาญ4119004สายปฏิบัติการวิชาชีพ อัตราจ้างนักการภารโรงป.๖saengladaosaengla.dao@mcu.ac.th097-923-9441
30นางปียาวัน แตงอ่อนนางสาวปียาวันเหมืองหม้อ4119005สายปฏิบัติการวิชาชีพ อัตราจ้างนักการภารโรงรบ.piyawanmuepiyawan.mue@mcu.ac.th088-093-0526
31นายมงคล วงศ์ยศนายมงคลวงศ์ยศ4119002สายปฏิบัติการวิชาชีพ อัตราจ้างพนักงานขับรถพธ.บ.mongkolwonmongkol.won@mcu.ac.th095-592-9699
32พระวรวุฒิลือโฮ้ง4118003WorawutlueWorawut.lue@mcu.ac.th0955450764
Back to top button