บุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแพร่

พระครูสิทธิชยาภิรัต, ดร.
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส
รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตแพร่

นางสาวฐิตารีย์ วงศ์สูง
ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน/นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายธีรวัฒน์ ผัดผ่อง
ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร/นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

พระสมพงศ์ มหาปุญฺโญ
นักวิชาการศึกษา

พระอธิการศักดิ์ดา ฉนฺทโก,ดร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธันย์ธีรา ธรรมจักร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธนพล เกตุรัตน์
พนักงานขับรถ

นายธัชชัย สมปาน
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลา
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางพัชรวรรณ เทพวีระพงศ์
นักทรัพยากรบุคคล

นางจุฑาธิป ผัดผ่อง
นักจัดการงานทั่วไป

นายเฉลิมศักดิ์ ข่มอาวุธ
นักประชาสัมพันธ์

นางแสงหล้า ดาวหาญ
นักการภารโรง

นางสาวปียาวัน เหมืองหม้อ
นักการภารโรง

นายมงคล วงศ์ยศ
พนักงานขับรถ

Back to top button