เอกสารงานทะเบียน

FileAction
ใบคำร้องทั่วไปผ่านคณะ.pdfDownload 
ใบคำร้องขอเปลี่ยนฐานข้อมูลนิสิต.pdfDownload 
ใบลงทะเบียนเรียนซ่อมเสริม.pdfDownload 
ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนิสิต.pdfDownload 
ใบคำร้องขอรักษาสถานภาพ.pdfDownload 
คำร้องขอย้ายโอนคณะ.pdfDownload 
ใบคำร้องขอลาการสอบ.pdfDownload 
ใบคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชา.pdfDownload 
แบบขอสำเร็จการศึกษา.pdfDownload 
คำร้องขอลาพักการศึกษา รักษาสถานภาพ.pdfDownload 
คำร้องการเกณฑ์ทหาร.pdfDownload 
คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา.pdfDownload 
ใบสำรวจประวัตินิสิตใหม่ เพื่อนำข้อมูลส่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.pdfDownload 
คู่มือสมัครนิสิตใหม่ 2563.pdfDownload 
คำร้องขอชำระเงิน.pdfDownload 

ใส่ความเห็น

Back to top button