คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Media / สื่อแนะนำ สาขา
general infornation / ข้อมูลพื้นฐานของสาขา

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตร นิติศาสตร์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็ม (ไทย) :

นิติศาสตรบัณฑิต

          ชื่อย่อ (ไทย) :

น.บ.

          ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :

Bachelor of Laws

          ชื่อย่อ (อังกฤษ) :

LL.B.

เกี่ยวกับหลักสูตร

รูปแบบ

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มุ่งหมายผลิตบัณฑิตให้เป็นนักกฎหมายที่มีความรู้ความเข้าใจทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ มีทักษะที่จำเป็นในการเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพ รวมถึงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความหนักแน่น มั่นคงในหลักการแห่งความยุติธรรม หลักนิติธรรม กับมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขา

ติดต่อ

1

นายอุเทน สุขทั่วญาติ

น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)

 080-033-9889 

2

นายศรศักดิ์ อินทะกันฑ์

น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)

 

3

นายณัฎภณ กุลนพฤกษ์

น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
น.บ.ท.(เนติบัณฑิตไทย)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)

 

4

นางสาวแพรวนภา กองทิพย์

น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)

099-465-6539

5

นางสาวสุพิชญา กันกา

น.ม.(นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)

088-281-1718

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

  • เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 ข้อ 7 หรือ
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ ยกเว้นสาขานิติศาสตร์

แนวทางการประกอบอาชีพ

1) ผู้พิพากษา/ตุลาการ

2) พนักงานอัยการ

3) ตำรวจ

4) พนักงานฝ่ายปกครอง

5) ทนายความ

6) ผู้สอนในสถานศึกษา

7) นิติกร

8) ที่ปรึกษากฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน

9) รับราชการ

10) อาชีพอื่นๆ

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

Media / สื่อแนะนำ สาขา
Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

Media / สื่อแนะนำ สาขา

คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์

Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕64)
—————————————————-
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะ    คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์แพร่ วิทยาเขตแพร่
 
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย        :         หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ     :         Bachelor of Political Science Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)     :         รัฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)      :         ร.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :         Bachelor of Political Science
ชื่อย่อ (อังกฤษ)  :         B.Pol.Sc.
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวน ๑๔๐ หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี    เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง   
6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สามารถเป็น
1. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พนักงานในสังกัดสำนักงานข้าราชการพลเรือน
3. ข้าราชการทหาร และตำรวจ
4. พนักงานฝ่ายบุคคลของภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
5. นักการเมือง นักวิชาการศึกษา นักปกครอง ผู้จัดการทั่วไป
6. เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระ 
7. ชื่อ ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
          หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เปิดการจัดการเรียนการสอนโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1
หน่วยงาน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
ตำแหน่ง
ทางวิชาการ
ชื่อ/นามสกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ตำแหน่ง
อาจารย์
ธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว
ร.ม.
ศศ.บ.
รัฐศาสตร์การปกครองรัฐประศาสนศาสตร์
ประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์
พรสวรรค์ สุขไมตรี
ร.ม.
ร.บ.
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์
พระมหาธงชัย พิชัย 
ร.ม.
พธ.บ.
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์
กิตติศักดิ์ วิมล
ร.บ.
ศศ.บ
รัฐศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์
ดร.เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล
ปร.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
พัฒนาสังคม
การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนรัฐประศาสนศาสตร์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตแพร่

หลักสูตร พุทธศาสตรมหาบัณฑิต

Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

Master of Political Science Program

Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Back to top button