กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

89452904_1173459192985723_1824922172322217984_n.jpg
Website Thai Mooc
93362253_1203619189969723_7201801441105674240_o.jpg
หน้าลงทะเบียน
72537977_1032032317128412_4952353216504266752_o.jpg
Thai Mooc info graphic
102838349_1253850778279897_7072874492879170602_o.jpg
Facebook
74496181_1047187668946210_5741750596143153152_n.jpg
หลักสูตรที่เปิดสอน
18209259_469132246751758_8543569027421372981_o.jpg
วิธีสมัคร ThaiMooc
93779681_1206232233041752_1154181338773848064_o.png
โครงการ Thai MOOC
93421061_1204867569844885_321661044374110208_o.jpg
Thai Mooc Channel

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงานห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น จัดหาและให้บริการยืม – คืนหนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์  จัดอบรมบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของวิทยาเขตให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้าหรือสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งผลิต จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
Shelf Wood
Shelf Wood

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่ทราบแล้วนั้น สำหรับวิทยาเขตแพร ได้รับการอนุมัติให้เปิดรับสมัครบุคลากร 3 ตำแหน่ง

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลางภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การจัดสอบวัดผลการศึกษารายวิชาข้อสอบกลาง
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read More »

สถิติงบประมาณและโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ทุนของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และกองทุนวิจัยและวิชาการ มจร.วิทยาเขตแพร่

สถิติงบประมาณและโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ ทุนของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และกองทุนวิจัยและวิชาการ มจร.วิทยาเขตแพร่

Read More »

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิต ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖
ณ หอประชุมสิริราชานุสรณ์

ไฟล์ดาวน์โหลด # ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด 1 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิต 79 KB 146

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
(รอบที่ ๓) ระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๓) ระดับปริญญาตรี

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบที่ ๓) ระดับปริญญาตรี

ไฟล์ดาวน์โหลด # ไฟล์ ขนาดไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบ 3 2566 180 KB 394

Read More »
Back to top button