กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

89452904_1173459192985723_1824922172322217984_n.jpg
Website Thai Mooc
93362253_1203619189969723_7201801441105674240_o.jpg
หน้าลงทะเบียน
72537977_1032032317128412_4952353216504266752_o.jpg
Thai Mooc info graphic
102838349_1253850778279897_7072874492879170602_o.jpg
Facebook
74496181_1047187668946210_5741750596143153152_n.jpg
หลักสูตรที่เปิดสอน
18209259_469132246751758_8543569027421372981_o.jpg
วิธีสมัคร ThaiMooc
93779681_1206232233041752_1154181338773848064_o.png
โครงการ Thai MOOC
93421061_1204867569844885_321661044374110208_o.jpg
Thai Mooc Channel

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงานห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น จัดหาและให้บริการยืม – คืนหนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์  จัดอบรมบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของวิทยาเขตให้มีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้าหรือสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งผลิต จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
Shelf Wood
Shelf Wood

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกนิสติใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ รอบที่ ๔

ประกาศรายชื่อนิสิตใหม่-สอบผ่าน-รอบที่-4

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุม

Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๗๘,๑๓๒.๘๑ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

Read More »

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างก่อสร้างระบบประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ใน
การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๖,๓๑๐.๒๕ บาท (ห้าล้านหกพันสามร้อยสิบบาทยี่สิบห้า
สตางค์)

Read More »

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2) 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

Read More »
Back to top button