หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

Shelf Wood
Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท

ผศ.ดร. สมจิต ขอนวงค์
ประธานหลักสูตร

พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร.

ผศ.ดร. สายัณห์ อินนันใจ

เมนูบริการสื่อสาร
ข่าวสารเกี่ยวกับสาขา
โพสต์ล่าสุด

ใส่ความเห็น

Back to top button