คำสั่งแต่งตั้ง อนุมัติและเปิดสอน

FileAction
ประกาศอนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตร.pdfDownload
1620205880wpdm_ก.พ. รับรองหลักสูตร ป.ตรี รัฐศาสตร์.pdfDownload
เอกสารอนุมัติเปิดสอนหลักสูตร-พุทธศาสตรบั.pdfDownload
อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาพ.pdfDownload
อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอน-สังคมศึกษา แพร่.pdfDownload
อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอน-การสอน แพร่.pdfDownload
สภาอนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต.pdfDownload
คำสั่งแต่งตั้ง อนุมัติและเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต.pdfDownload

ใส่ความเห็น

Back to top button