คำสั่งแต่งตั้ง อนุมัติและเปิดสอน

FileAction
ประกาศอนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตร.pdfDownload 
1620205880wpdm_ก.พ. รับรองหลักสูตร ป.ตรี รัฐศาสตร์.pdfDownload 
เอกสารอนุมัติเปิดสอนหลักสูตร-พุทธศาสตรบั.pdfDownload 
อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต-สาขาวิชาพ.pdfDownload 
อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอน-สังคมศึกษา แพร่.pdfDownload 
อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอน-การสอน แพร่.pdfDownload 
สภาอนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต.pdfDownload 
คำสั่งแต่งตั้ง อนุมัติและเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต.pdfDownload 

ใส่ความเห็น

Back to top button