อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ประเภทตำแหน่ง ตำแหน่งในสายงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระราชเขมากร,รศ.ดร. บริหารวิชาการ รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่/รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ที่ ๗๒/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ วิชาการ หัวหน้าหน่วยวิจัยวิทยาเขตแพร่/รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.บ. (สังคมศึกษา) ที่ ๕๗๐/๒๕๕๔ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา วิชาการ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา/รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ค.บ. (สังคมศึกษา) ที่ ๒๓/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
รศ.ดร.รวีโรจน์ ศรีคำภา วิชาการ รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ปร.ด.(สังคมศึกษา)  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา) ที่ ๑๑๗๙/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ประเภทตำแหน่ง ตำแหน่งในสายงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตร คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร. บริหารวิชาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตร พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ที่ ๙๔๙/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผศ.สุพจน์ แก้วไพฑูรย์ อำนวยการ รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่/อาจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) ที่ ๕๒/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒
ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงค์ อำนวยการ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ร.ม. (รัฐศาสตร์) ที่ ๒๔๒/๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร. วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ร.ม. (รัฐศาสตร์) ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร. วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ที่ ๒๒๘/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ผศ.ดร.พรหมเรศ แก้วโมลา
วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตร พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์ วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ค.บ. (สังคมศึกษา) ที่ ๓๘๑/๒๕๕๒ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ วิชาการ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตร พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) ที่ ๗๓๖/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ผศ.ดร.สายัณห์ อินนันใจ วิชาการ ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ร.ม. (รัฐศาสตร์) ที่ ๗๙/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
๑๐ ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์ วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ค.บ. (สังคมศึกษา) ที่ ๑๗๐๐/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๑ ผศ.ปัญญา สุนันตา วิชาการ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ) ที่ ๗/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
๑๒ ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตร ค.บ. (สังคมศึกษา)
ที่ ๗๔๓/๒๕๕๕ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
Back to top button