ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

⭕️⭕️⭕️ #ขอแสดงความยินดี ⭕️⭕️⭕️ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา สุนันตา วุฒิการศึกษา พธ.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ), M.A.(Linguistics) #เป็นประธานหลักสูตร #คณะครุศาสตร์ #สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button