ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา จิรภัคพงค์ วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การบริหารธุรกิจ), กศ.ม.(การบริหารการศึกษา), ศศ.ม.(นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้) #เป็นประธานหลักสูตร #คณะครุศาสตร์ #สาขาวิชาสังคมศึกษา

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button