คณะพุทธศาสตร์ ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Shelf Wood

อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระราชเขมากร,รศ.ดร.
ประธานหลักสูตร

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.

พระศักดิธัช สํวโร,ดร.

รศ.ดร.รวีโรจน์ ศรีคำภา

ผศ.ดร. พรหมเรศ แก้วโมลา

เมนูบริการสื่อสาร
ข่าวสารเกี่ยวกับสาขา
โพสต์ล่าสุด

ใส่ความเห็น

Back to top button