บุคลากรวิทยาลัยสงฆ์แพร่

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่

ผศ.ดร. สมจิต ขอนวงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

คณะพุทธศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ฟองคำ
ประธานหลักสูตร

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร.

พระอนุสรณ์ กิตฺติวณฺโณ,ดร.

ดร.ดำเนิน หมายดี

อาจารย์อภิชา สุขจีน

อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระราชเขมากร,รศ.ดร.
ประธานหลักสูตร

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.

พระศักดิธัช สํวโร,ดร.

รศ.ดร.รวีโรจน์ ศรีคำภา

ผศ.ดร. พรหมเรศ แก้วโมลา

คณะครุศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา
ประธานหลักสูตร

ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม

อาจารย์ปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร

ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงศ์

ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ผศ. สุพจน์ แก้วไพฑูรย์
ประธานหลักสูตร

ผศ.ดร.ปัญญา สุนันตา

อาจารย์สุมณเฑียร แก่นมณี

อาจารย์สายพิน รุ่งวัฒนะกิจ

ดร.นพรัตน์ รัตนวงศ์

คณะสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว
ประธานหลักสูตร

พระอโณทัย กตปุญฺโญ
อาจารย์

อาจารย์พรสวรรค์ สุขไมตรี

อาจารย์กิตติศักดิ์ วิมล

ดร.เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์อุเทน สุขทั่วญาติ
ประธานหลักสูตร

อาจารย์ศรศักดิ์ อินทะกันฑ์

อาจารย์ณัฏภณ กุลนพฤกษ์

อาจารย์แพรวนภา กองทิพย์

อาจารย์สุพิชญา กันกา

อาจารย์พัชราภรณ์ ห่อตระกูล

อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ผศ.ดร. สมจิต ขอนวงค์
ประธานหลักสูตร

พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร.

ผศ.ดร. สายัณห์ อินนันใจ

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร.

รศ.พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์

ดร.ธาดา เจริญกุศล

บุคลากรสายวิชาการอาจารย์พิเศษ

อาจารย์บุญถิ่น เด่นประภัสร์

อาจารย์จำปา เทียมทินกฤต

ผศ.สาธร แก่นมณี

บุคลากรสายปฏิบัติการ

พระวุฒิชัย ขนฺติพโล
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพัฒน์นรี อัฐวงศ์
นักวิชาการศึกษา

นายทศพล ผัดขัน
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวตรีรัตน์ สายใจ
นักจัดการงานทั่วไป

Back to top button