หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตร สาขานิติศาสตร์บัณทิต

Bachelor of Laws

Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์อุเทน สุขทั่วญาติ
ประธานหลักสูตร

อาจารย์ศรศักดิ์ อินทะกันฑ์

อาจารย์ณัฏภณ กุลนพฤกษ์

อาจารย์แพรวนภา กองทิพย์

อาจารย์สุพิชญา กันกา

อาจารย์พัชราภรณ์ ห่อตระกูล

เมนูบริการสื่อสาร
ข่าวสารเกี่ยวกับสาขา
โพสต์ล่าสุด

ใส่ความเห็น

Back to top button