อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ประจําแต่ละสาขา

คณะพุทธศาสตร์ ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ที่ชื่อ/ฉายา/นามสกุลประเภทตำแหน่งตำแหน่งในสายงานตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระราชเขมากร,รศ.ดร.บริหารวิชาการรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่/รองศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)ที่ ๗๒/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๖๒
รศ.รวีโรจน์  ศรีคำภาวิชาการรองศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)ที่ ๑๑๗๙/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑  ธันวาคม ๒๕๖๐
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.บริหารวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่/ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)ที่ ๙๔๙/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผศ.ดร.พรหมเรศ  แก้วโมลาวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)ที่ ๒๘๙/๒๕๕๒ ณ วันที่ ๑๖  มิถุนายน ๒๕๕๒

คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ที่ชื่อ/ฉายา/นามสกุลประเภทตำแหน่งตำแหน่งในสายงานตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.บริหารวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่/ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร พธ.ม. (พระพุทธศาสนา)ที่ ๙๔๙/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ฟองคำวิชาการประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา/ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร พธ.บ. (พระพุทธศาสนา)ที่ ๗๓๖/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐

สาขาการสอนวิชาสังคม

ที่ชื่อ/ฉายา/นามสกุลประเภทตำแหน่งตำแหน่งในสายงานตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ฉวีวรรณ  สุวรรณาภาวิชาการประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา/รองศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร ค.บ. (สังคมศึกษา)ที่ ๒๓/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร.วิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ ๒๒๘/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ผศ.นวัชโรจน์  อินเต็มวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร ค.บ. (สังคมศึกษา)ที่ ๗๔๓/๒๕๕๕ ณ วันที่ ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงค์วิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร ค.บ. (สังคมศึกษา)ที่ ๓๘๑/๒๕๕๒ ณ วันที่ ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๒
ผศ.ดร.อรอนงค์  วูวงศ์วิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร ค.บ. (สังคมศึกษา)ที่ ๑๗๐๐/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๖๑

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ที่ชื่อ/ฉายา/นามสกุลประเภทตำแหน่งตำแหน่งในสายงานตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.สุพจน์  แก้วไพฑูรย์อำนวยการรก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่/อาจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)ที่ ๕๒/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๒
ผศ.ปัญญา  สุนันตาวิชาการประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)ที่ ๗/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๙  มกราคม ๒๕๖๓

ป.โท สาขาวิชารัฐศาสตร์

ที่ชื่อ/ฉายา/นามสกุลประเภทตำแหน่งตำแหน่งในสายงานตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.สมจิต  ขอนวงค์อำนวยการรก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย/ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร ร.บ. (รัฐศาสตร์)ที่ ๒๔๒/๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๐  เมษายน ๒๕๕๘
พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร.วิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร ร.บ. (รัฐศาสตร์)ที่ ๒๐๘/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒
ผศ.ดร.สายัณห์  อินนันใจวิชาการประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต/ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตร ร.บ. (รัฐศาสตร์)ที่ ๗๙/๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๐  เมษายน ๒๕๖๒

สาขาวิชารัฐศาสตร์

 

สาขาวิชานิติศาสตร์

Back to top button