คณะสังคมศาสตร์หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Political Science Program

Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Shelf Wood

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว
ประธานหลักสูตร

พระมหาธงชัย วชิรญาโณ, ดร.
อาจารย์

อาจารย์พรสวรรค์ สุขไมตรี

อาจารย์กิตติศักดิ์ วิมล

ดร.เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล

เมนูบริการสื่อสาร
ข่าวสารเกี่ยวกับสาขา
โพสต์ล่าสุด

ใส่ความเห็น

Back to top button