คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์

Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

แนะนำคณะครุศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา

ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงศ์
ประธานหลักสูตร

ผศ.นวัชโรจน์ อินเต็ม

ผศ.ดร.อรอนงค์ วูวงศ์

รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา

อาจารย์ปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร

เมนูบริการสื่อสาร
ข่าวสารเกี่ยวกับสาขา
โพสต์ล่าสุด

ใส่ความเห็น

Back to top button