หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

Thai Qualifications Framework for Higher Education / กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
Shelf Wood

อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร.
ผู้อำนวยการหลักสูตร

พระราชเขมากร,รศ.ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พระศักดิธัช สํวโร,ดร.

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร,พรหมเรศ แก้วโมลา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.รวีโรจน์ ศรีคำภา

อาจารย์ประจำหลักสูตร

เจ้าหน้าที่

พระวุฒิชัย ขนฺติพโล
นักจัดการงานทั่วไป

เมนูบริการสื่อสาร
ข่าวสารเกี่ยวกับสาขา
โพสต์ล่าสุด

ใส่ความเห็น

Back to top button