ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอนโครงการ/กิจกรรม

ข่าวสารมหาจุฬาฯ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ประจำเดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button