วิดีโอน่าสนใจ

1 / 37 วิดีโอ
1

MCU TV: โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

01:11:54
2

MCU TV: บรรยายพิเศษ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

54:09
3

MCU TV: รายการรู้ธรรมนำชีวิต มหาจุฬาฯกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ออก 7 ธ.ค.65

26:29
4

MCU TV: พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๖๕ มจร วข. ขอนแก่น

01:08:05
5

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

14:25
6

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินงานตามพันธกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

08:45
7

MCU TV: วาระครบรอบ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร. สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์

03:39
8

MCU TV: รู้ธรรมนำชีวิต 135 ปี สถาปนามหาจุฬาฯ ออก ๗ กันยายน ู๖๕

26:41
9

MCU TV: การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒

02:29:58
10

MCU TV: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ยุค New Normal

02:35:16
11

วิดีโอวีดิทัศน์ มจร แพร่

07:53
12

MCU TV: การบรรยาย การดำเนินการแปลงแผนพัฒนา มจร ระยะที่ 13 สู่การปฏิบัติ

46:40
13

วิธีการสมัครสมาชิก CU eLibrary

01:22
14

นำเสนอสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

04:12
15

บันทึกเปรียญ 9 ep 43 พระมหาสิทธิชัย ปัญญาไวย์ 02

02:04:54
16

ผู้ว่าฯแพร่ ชวนเที่ยวงานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า

12:14
17

คุณค่าและบทบาทผู้สนับสนุนพระสอนศีลธรรม มจร

16:22
18

๒ พ.ย. พ.ศ.๒๕๖๔ ครบรอบ๑๐ปี วันมรณภาพหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตแพร่

08:12
19

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

11:08
20

ปิยมหาราช รำลึก คุณูปการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

08:45
21

| ผู้บริหาร มจร | 134 ปี มหาจุฬาฯ | ครบรอบวันสถาปนา | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |[ MCU TV-CHANNEL ]

18:09
22

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

10:09
23

MCU TV: ความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต "สร้างพลเมืองไทยในอาคตร่วมต้านการทุจริต"

04:59:36
24

รายงานประจำปี 2563

03:09
25

งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม ของผืนผ้าล้านนา

05:40
26

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน " โดย พระเทพวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร.

00:00
27

การอบรมเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ( Google Meet, Zoom)

02:52:26
28

ตามรอยธรรม เรียนรู้การเป็นอยู่ด้วยตน ออก 17 ม.ค.64

26:33
29

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร. นำปฏิบัติภาคบ่าย 19

09:29
30

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี

02:57
31

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐

03:32
32

มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook

03:08
33

มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook 2

05:42
34

ภาพมุมสูงโดรน

02:34
35

๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ วันสถาปนาครบรอบ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

02:31
36

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

10:09
37

บรรยากาศรอบงานพิธีประสาทปริญญา 2563 MCU TV

03:10

ปฏิทินกิจกรรม

Back to top button