ข่าวประชาสัมพันธ์คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรีประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่ผลิตบัณทิตระดับปริญญาตรีวิทยาลัยสงฆ์แพร่สำนักงานวิทยาเขตแพร่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้จัดโครงการ #พุทธธรรมนำสุขด้วยหลัก “#บวร” กิจกรรม #พัฒนาจิตและปัญญาด้วยวิปัสสนาภาวนา และมอบประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ได้จัดโครงการ #พุทธธรรมนำสุขด้วยหลัก#บวร

กิจกรรม #พัฒนาจิตและปัญญาด้วยวิปัสสนาภาวนา และมอบประกาศนียบัตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.)

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

#คณะพุทธศาสตร์#สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน 116 ท่าน

โดยมี…พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชมสิริราชานุสรณ์ มจร วิทยาเขตแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button