บัณฑิตศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุริยะพรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button