รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

ในนาม…#คณะผู้บริหาร #คณาจารย์ #เจ้าหน้าที่ #นิสิต และ #ศิษย์เก่า มจร วิทยาเขตแพร่ อาจารย์ ดรดำเนิน หมายดี อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา #ในโอกาสเข้ารับปริญญาบัตร #หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต #สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน…วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button