รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

#ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัชโรจน์ อินเต็ม อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาเขตแพร่ เนื่องในโอกาส…ได้รับการพิจารณาเชิดชูครูที่มีผลงาน “ดีเด่น” ด้านวิชาการ ของกิจกรรมรำลึกพระคุณครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button