รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องสำนักงานวิทยาเขตแพร่

พระอธิการศักดิ์ดา ฉนฺทโก,ดร. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัด สำนักงานวิทยาเขตแพร่ มจร วิทยาเขตแพร่ ได้รับรางวัล “พรหมวิหารธรรม” สาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ จาก… ชมรมสายใยไทย แทนคุณแผ่นดิน (ตามใบประกาศเกียรติคุณรางวัลบุคคลแห่งปี มอบให้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button