รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องโครงการ/กิจกรรม

ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

๑. ประวัติผู้ถูกเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่นเกียรติคุณ (บรรพชิต) ด้าน* ศาสนศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ชื่อ พระมหาสิทธิชัย นามสกุล ปัญญาไวย์ ฉายา ชยสิทฺธิ วัน เดือน ปี เกิด 14 สิงหาคม 2525 อายุ 38 ปี สังกัดวัด* พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เลขที่ 1 หมู่ 11 ถนน ช่อแฮ ตำบล ช่อแฮ อำเภอ/เขต เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ แพร่ รหัสไปรษณีย์ 54000 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0869217025 ที่อยู่ปัจจุบัน* วัดร่องฟอง เลขที่ 181 หมู่ 4 ตำบล ร่องฟอง อำเภอ เมืองแพร่ จังหวัด แพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button