รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องสำนักงานวิทยาเขตแพร่

ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ พระอธิการศักดิ์ดา ฉนฺทโก,ดร. นักจัดการงานทั่วไป ได้รับแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพระดับ ชำนาญการ สังกัดวิทยาเขตแพร่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ขอแสดงมุทิตาจิต แด่ พระอธิการศักดิ์ดา ฉนฺทโก,ดร. นักจัดการงานทั่วไป ได้รับแต่งตั้งเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพระดับ ชำนาญการ สังกัดวิทยาเขตแพร

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button