วิดีโอน่าสนใจ

1 / 40 Videos
1

วันมาฆบูชา ๒๕๖๖ โดย พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดเเพร่

03:30
2

สถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น พาตากธัมม์ บูชาธาตุเนิ้ง

26:05
3

ข่าวภาคเหนือ 28 มกราคม 2566 แพร่ ประกอบพิธีลาสิกขาบทพระ 99 รูป

01:18
4

MCU TV: โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

01:11:54
5

MCU TV: บรรยายพิเศษ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

54:09
6

MCU TV: รายการรู้ธรรมนำชีวิต มหาจุฬาฯกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ออก 7 ธ.ค.65

26:29
7

MCU TV: พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๖๕ มจร วข. ขอนแก่น

01:08:05
8

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

14:25
9

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินงานตามพันธกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

08:45
10

MCU TV: วาระครบรอบ 135 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร. สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์

03:39
11

MCU TV: รู้ธรรมนำชีวิต 135 ปี สถาปนามหาจุฬาฯ ออก ๗ กันยายน ู๖๕

26:41
12

MCU TV: การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒

02:29:58
13

MCU TV: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ "พุทธนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ยุค New Normal

02:35:16
14

วิดีโอวีดิทัศน์ มจร แพร่

07:53
15

MCU TV: การบรรยาย การดำเนินการแปลงแผนพัฒนา มจร ระยะที่ 13 สู่การปฏิบัติ

46:40
16

วิธีการสมัครสมาชิก CU eLibrary

01:22
17

นำเสนอสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

04:12
18

บันทึกเปรียญ 9 ep 43 พระมหาสิทธิชัย ปัญญาไวย์ 02

02:04:54
19

ผู้ว่าฯแพร่ ชวนเที่ยวงานประเพณี ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า

12:14
20

คุณค่าและบทบาทผู้สนับสนุนพระสอนศีลธรรม มจร

16:22
21

๒ พ.ย. พ.ศ.๒๕๖๔ ครบรอบ๑๐ปี วันมรณภาพหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตแพร่

08:12
22

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

11:08
23

ปิยมหาราช รำลึก คุณูปการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

08:45
24

| ผู้บริหาร มจร | 134 ปี มหาจุฬาฯ | ครบรอบวันสถาปนา | มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |[ MCU TV-CHANNEL ]

18:09
25

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

10:09
26

MCU TV: ความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต "สร้างพลเมืองไทยในอาคตร่วมต้านการทุจริต"

04:59:36
27

รายงานประจำปี 2563

03:09
28

งานวิจัยศิลปวัฒนธรรม ของผืนผ้าล้านนา

05:40
29

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน " โดย พระเทพวัชรบัณฑิต ,ศ.ดร.

00:00
30

การอบรมเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ( Google Meet, Zoom)

02:52:26
31

ตามรอยธรรม เรียนรู้การเป็นอยู่ด้วยตน ออก 17 ม.ค.64

26:33
32

พระมหาสิทธิชัย ชยสิทฺธิ,ดร. นำปฏิบัติภาคบ่าย 19

09:29
33

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต พระราชเขมากร,รศ.ดร. รองอธิการบดี

02:57
34

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตแพร่ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐

03:32
35

มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook

03:08
36

มจร วิทยาเขตแพร่ Facebook 2

05:42
37

ภาพมุมสูงโดรน

02:34
38

๑๓๓ ปี มหาจุฬาฯ วันสถาปนาครบรอบ ๑๓๓ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

02:31
39

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยระดับโลก

10:09
40

บรรยากาศรอบงานพิธีประสาทปริญญา 2563 MCU TV

03:10

ปฏิทินกิจกรรม

Back to top button