กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

นายกริช อินเต็ม ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ / นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้บริการแนะนำการใช้ Emeeting กับคณาจารย์สาขานิติศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแก่นิสิต

Back to top button