กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระราชเขมากร รศ.ดร.จจ.แพร่ รองอธิการบดี มจร.วข.แพร่ มอบหนังสือให้กับห้องสมุด มจร.แพร่

Back to top button