วิทยาลัยสงฆ์แพร่โควิด-19

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ และคณะณาจารย์ ประชุม Online 1/64

การประชุมออนไลน์ วิทยาลัยสงฆ์แพร่ ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.00 -14.10 น.

  1. เรื่องที่ 1 สรุป เห็นควรขยายเวลาการเรียนออนไลน์ไปอีก 1 สัปดาห์

พระศักดิธัช สํวโร,ดร. 1. คลิปการเรียนการสอน 2. นัดสอนออนไลน์เป็นรอบๆ  3. การเข้าเรียนมีขาดเรียนบ้าง

รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา  การสอน 1. ออนไลน์   2.มอบหมายงาน ในไลน์ 

ผศ.ดร. สุพจน์ แก้วไพฑูรย์  1. การสอนภาษาอังกฤษ  นัดสอนที่บ้าน อ.สุมณเฑียร /และวัดสวรรค์นิเวศ อ.บุญถิ่น อ.จำปา

รศ.ฉวีวรรณ สังคม อาจารย์ดำเนินการสอนออนไลน์อยู่ ก็มีปัญหาเรื่องเครือข่ายอินเทอร์เนต แก้ปัญหาโดยการมอบหมายงาน ทางไลน์ ทางโทรศัพท์ มีนิสิตบางท่านที่มีเกี่ยวกับเนื้อหา

อ.อุเทน สุขทั่วญาติ   1. สอนออนไลน์   2. ใช้คลิป  3. การดำเนินการไม่เป็นปัญหา

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ

  1. นิสิตพระพุทธสว. มอบหมายให้ ดร.ธาดา ให้ดำเนินการและ ให้หยุดเรียนไปก่อน
  2. สั่งงานให้เป็นระบบและอยู่ในขอบเขตของระยะเวลา

พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร.   ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเนตของแต่ละวัด

  1. เรื่องที่ 2 ตัวแทนเข้าร่วมสัมมนาอบรมเตรียมความพร้อมอบรมอาชีพ ตอบรับภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 อบรมในวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 1 เสนอชื่อ 1. พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร.  2. ดร.ธาดา เจริญกุศล

 

  1. เรื่องที่ 3 การเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพระพุทธศาสนา ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ แจ้งว่า ได้ส่งรายวิชาและตารางเรียนให้กับ ดร.ธาดา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเปิดสอนที่ศูนย์ไทรฟัก ไปสอนเป็นเบื้องต้น สอนเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นรายวิชาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

 

  1. การแนะแนวประชาสัมพันธ์

-ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ ได้ไปแนะแนวที่โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม ได้นักเรียน 1 รูป

– รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา สายอำเภอลอง จะเข้าแนะแนวในเดือนกุมภาพันธ์ และโรงเรียนอื่นๆก็ไม่ให้เข้าแนะแนวเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

– อ.ปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร ได้เข้าแนะแนวสถานศึกษาจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ทุกโรงเรียนไม่สามารถให้นักเรียนมารวมกันจำนวนมากได้ แต่บางโรงเรียนที่มีห้องเดียวผอ.จะอนุญาตเข้าแนะแนวได้ เช่น โรงเรียนบ้านกาศฯ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์  และโรงเรียนสารทิศ 1 คน อ.เวียงสา รร. ราชประชาฯ 2 คน และมีการขอทุนของกลุ่มชาติพันธุ์ และยังเหลืออีกหลายโรงเรียน ซึ่งต้องรอให้สถานการณ์ต่อไป  พุทธโกศัย จำนวน 14 รูป โรงเรียนวัดบุญยืน 3 รูป

-พระอโณทัย เข้าไปแนะแนว ท่าวังผา จำนวน 2 รูป

  1. ปรับปรุงหลักสูตร พระศักดิธัช สํวโร,ดรแจ้งการปรับปรุงหลักสูตร ป.โท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2565-2569
  2. หลักสูตรป.โท สาขาวิชาสังคมศึกษา รศ.รวีโรจน์ ศรีคำภา คุณสมบัติอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button