ประกาศประกาศ-วิทยาลัยสงฆ์แพร่

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เรื่องการจัดการเรีนการสอนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button