ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

อ.สุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปพร้อมครอบครัว เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร เช้า เพล น้ำปานะ

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

ณ พุทธภูมิสถานพระโพธิญาณ สำนักปฏิบัติธรรมราชเขมากรผ่องพรรณวนาราม

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button