ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

ปฏิบัติวิปัสนากัมมัฎฐานสำหรับนิสิต มจร วข.แพร่ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการ

ร่วมถวายปัจจัย

ร่วมถวายภัตราหารภัตตาหาร ถวายแก่พระและนิสิต

มาตรการตรวจ และป้องกันโควิท พร้อมหน่วยปฐมพยาบาล

นิสิต ร่วมลงทะเบียน

พิธีเปิด

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button