กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษาสำนักวิชาการวิทยาเขตแพร่

พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มจร วข.แพร่

Back to top button