พระสอนศีลธรรมสำนักงานวิทยาเขตแพร่

พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่ เข้าร่วมการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2564

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. เป็นประธานในการประชุมสัมนา การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

Leave a Reply

Back to top button