พุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่

พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร. ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button