ผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่

ประชุมคณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงาน ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button