คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่

นิสิตเข้าร่วมงานการแข่งขันศาลจำลองและการแสดงบทบาทสมมติ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ วันที่ 2

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button