คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรีผลิตบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

ร่วมงานการแข่งขันศาลจำลองและการแสดงบทบาทสมมติ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

สาขาวิชานิติศาสตร์ นำนิสิต
เข้าร่วมงานการแข่งขันศาลจำลองและการแสดงบทบาทสมมติ
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button