บัณฑิตศึกษาผลิตบัณทิตพุทธศาสตร์มหาบัณทิตวิทยาลัยสงฆ์แพร่โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มจร.แพร่ ณ วัดร่ำเปิง(ตโปทาราม) จ. เชียงใหม่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button