ข่าวประชาสัมพันธ์บุคคลากรประกาศประกาศ-สมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ตามที่ทราบแล้วนั้น สำหรับวิทยาเขตแพร ได้รับการอนุมัติให้เปิดรับสมัครบุคลากร 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วย 1) ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สาขาวิชาสังคมศึกษา) 2) ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความสนใจ
สามารถสมัครได้ที่ https://central.mcu.ac.th หรือสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (035) 248-000 ต่อ 8804 (ข้อมูล : กลุ่มงานบุคคล สำนักงานวิทยาเขตแพร่)

ใส่ความเห็น

Back to top button