ข่าวประชาสัมพันธ์

มจร วิทยาเขตแพร่ ร่วมแสดงมุทิตาอายุวัฒนมงคลพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อุปนายกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button