ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรีรางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่องหลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

⭕️⭕️⭕️ #ขอแสดงความยินดี ⭕️⭕️⭕️ นายธนนันท์ คุ้มถิ่นแก้ว วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์), ร.ม.(รัฐศาสตรการปกครอง) #เป็นประธานหลักสูตร #คณะสังคมศาสตร์ #สาขาวิชารัฐศาสตร์

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button