รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

คณะครุศาสตร์ มจร วิทยาเขตแพร่ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ในโอกาสเข้ารับปริญญาบัตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคาร ที่ 24 มกราคม 2565

อาจารย์ ดร.ปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร
อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา
ใน…วันอังคาร ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566
ปริญญา​ สง่างามนามชื่อนี้
ปริญญา​ ปรัชญาดุษฎีที่สูงสุด
ปริญญา​ เอกศาสตร์ปราชญ์เรืองยุทธ์
ปริญญา​ สุดเพียรศึกษาน่าภูมิใจ
ปริญญา​ แม้สมมติในทางโลก
ปริญญา​ ย่อมยกกายใจให้ผ่องใส
ปริญญา​ คือไตรสิกขาพาชื่นใจ
ปริญญา​ ผ่องอำไพได้จบมา
ปริญญา​ พาตัวตนพ้นทางมืด
ปริญญา​ ไม่เคืองฝืดยึดสิกขา
ปริญญา​ พาครอบครัวฉ่ำอุรา
ปริญญา​ กู้ตาหน้าตาสถาบัน
ปริญญา​ ที่ได้มาน่าสาธุ
ปริญญา​ เอกบรรลุสุสุขสันต์
ปริญญา​ จงเสริมบุญคุณอนันต์
ปริญญา​ ที่กล่าวนั้นสมค่านามว่า”ดร.ปุญยวีร์”
รวี​ ศรีโกศัย​ ประพันธ์ในนาม​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​
เจ้าหน้าที่​ นิสิต​ และศิษย์เก่า​ มจร​ วิทยาเขตแพร่​
23​ มกราคม 2566

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (Senier System Analysis) next1981.wordpress.com www.linkedin.com/in/adinan-suwannarat

ใส่ความเห็น

Back to top button