ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศประกาศ-สำนักงานวิทยาเขตแพร่รางวัล เกียรติคุณ ที่ได้รับการยกย่อง

วิทยาเขตแพร่แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ แต่งตั้งนายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส อายุ ๕๓ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิเราะห์ นโยบายและแผน เลขที่ ๑๓๑๒๐๐๗ สังกัด สำนักงานวิทยาเขตแพร่ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

#วิทยาเขตแพร่แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานฯ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
แต่งตั้งนายธีรวัฒน์ จันทร์จำรัส อายุ ๕๓ ปี วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.(การสอนสังคมศึกษา), ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) ตำแหน่ง นักวิเราะห์
นโยบายและแผน เลขที่ ๑๓๑๒๐๐๗
สังกัด สำนักงานวิทยาเขตแพร่ ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตแพร่

อดินันท์ สุวรรณรัตน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนสนับสนุนวิชาการ สำนักวิชาการ วิทยาเขตแพร่ Computer Technical Officer (IT Service and Consulting) webmaster : phrae.mcu.ac.th Network Administrator MCU Phrae campus

ใส่ความเห็น

Back to top button